Có 2 kết quả:

大难 dà nàn大難 dà nàn

1/2

dà nàn

giản thể

Từ điển Trung-Anh

great catastrophe

dà nàn

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

great catastrophe

Một số bài thơ có sử dụng