Có 2 kết quả:

大难不死,必有后福 dà nàn bù sǐ , bì yǒu hòu fú ㄉㄚˋ ㄋㄢˋ ㄅㄨˋ ㄙˇ ㄅㄧˋ ㄧㄡˇ ㄏㄡˋ ㄈㄨˊ大難不死,必有後福 dà nàn bù sǐ , bì yǒu hòu fú ㄉㄚˋ ㄋㄢˋ ㄅㄨˋ ㄙˇ ㄅㄧˋ ㄧㄡˇ ㄏㄡˋ ㄈㄨˊ

1/2

Từ điển Trung-Anh

one is bound for good fortune after surviving a great disaster (proverb)

Từ điển Trung-Anh

one is bound for good fortune after surviving a great disaster (proverb)