Có 1 kết quả:

大器晚成 dà qì wǎn chéng

1/1

dà qì wǎn chéng

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) lit. it takes a long time to make a big pot (idiom); fig. a great talent matures slowly
(2) in the fullness of time a major figure will develop into a pillar of the state
(3) Rome wasn't built in a day