Có 2 kết quả:

大权在握 dà quán zài wò大權在握 dà quán zài wò

1/2

Từ điển Trung-Anh

to be in a position of power

Từ điển Trung-Anh

to be in a position of power