Có 1 kết quả:

大三和弦 dà sān hé xián

1/1

dà sān hé xián

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

major triad do-mi-so