Có 2 kết quả:

大树底下好乘凉 dà shù dǐ xià hǎo chéng liáng大樹底下好乘涼 dà shù dǐ xià hǎo chéng liáng

1/2

Từ điển Trung-Anh

(1) lit. under a big tree the shade is plentiful (idiom)
(2) fig. to benefit by proximity to an influential person

Từ điển Trung-Anh

(1) lit. under a big tree the shade is plentiful (idiom)
(2) fig. to benefit by proximity to an influential person