Có 1 kết quả:

大提琴 dà tí qín

1/1

dà tí qín

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) cello
(2) violoncello
(3) CL:把[ba3]