Có 2 kết quả:

大魚大肉 dà yú dà ròu大鱼大肉 dà yú dà ròu

1/2

Từ điển Trung-Anh

(1) dishes with generous amounts of meat and fish
(2) lavish meal

Từ điển Trung-Anh

(1) dishes with generous amounts of meat and fish
(2) lavish meal