Có 1 kết quả:

待人接物 dài rén jiē wù ㄉㄞˋ ㄖㄣˊ ㄐㄧㄝ ㄨˋ

1/1

Từ điển Trung-Anh

the way one treats people