Có 2 kết quả:

带鱼 dài yú帶魚 dài yú

1/2

dài yú

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) ribbonfish
(2) hairtail
(3) beltfish
(4) cutlassfish (family Trichiuridae)

dài yú

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) ribbonfish
(2) hairtail
(3) beltfish
(4) cutlassfish (family Trichiuridae)