Có 2 kết quả:

单端孢霉烯类毒素 dān duān bāo méi xī lèi dú sù單端孢霉烯類毒素 dān duān bāo méi xī lèi dú sù

1/2

Từ điển Trung-Anh

trichothecenes (TS, T-2)

Từ điển Trung-Anh

trichothecenes (TS, T-2)