Có 2 kết quả:

单方过失碰撞 dān fāng guò shī pèng zhuàng單方過失碰撞 dān fāng guò shī pèng zhuàng

1/2

Từ điển Trung-Anh

collision in which only one party is at fault

Từ điển Trung-Anh

collision in which only one party is at fault