Có 2 kết quả:

单方面 dān fāng miàn單方面 dān fāng miàn

1/2

Từ điển Trung-Anh

unilateral

Từ điển Trung-Anh

unilateral