Có 2 kết quả:

殚精极虑 dān jīng jí lǜ殫精極慮 dān jīng jí lǜ

1/2

Từ điển Trung-Anh

(1) to exhaust one's thoughts and ingenuity (idiom); to think sth through thoroughly
(2) to rack one's brains
(3) to leave no stone unturned

Từ điển Trung-Anh

(1) to exhaust one's thoughts and ingenuity (idiom); to think sth through thoroughly
(2) to rack one's brains
(3) to leave no stone unturned