Có 2 kết quả:

单盲 dān máng ㄉㄢ ㄇㄤˊ單盲 dān máng ㄉㄢ ㄇㄤˊ

1/2

Từ điển Trung-Anh

single-blind (scientific experiment)

Từ điển Trung-Anh

single-blind (scientific experiment)