Có 2 kết quả:

胆色素 dǎn sè sù ㄉㄢˇ ㄙㄜˋ ㄙㄨˋ膽色素 dǎn sè sù ㄉㄢˇ ㄙㄜˋ ㄙㄨˋ

1/2

Từ điển Trung-Anh

bilirubin

Từ điển Trung-Anh

bilirubin