Có 2 kết quả:

蛋黃素 dàn huáng sù蛋黄素 dàn huáng sù

1/2

dàn huáng sù

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

lecithin (phospholipid found in egg yolk)

dàn huáng sù

giản thể

Từ điển Trung-Anh

lecithin (phospholipid found in egg yolk)