Có 2 kết quả:

淡黃腰柳鶯 dàn huáng yāo liǔ yīng ㄉㄢˋ ㄏㄨㄤˊ ㄧㄠ ㄌㄧㄡˇ ㄧㄥ淡黄腰柳莺 dàn huáng yāo liǔ yīng ㄉㄢˋ ㄏㄨㄤˊ ㄧㄠ ㄌㄧㄡˇ ㄧㄥ

1/2

Từ điển Trung-Anh

(bird species of China) lemon-rumped warbler (Phylloscopus chloronotus)

Từ điển Trung-Anh

(bird species of China) lemon-rumped warbler (Phylloscopus chloronotus)