Có 2 kết quả:

淡眉柳莺 dàn méi liǔ yīng淡眉柳鶯 dàn méi liǔ yīng

1/2

Từ điển Trung-Anh

(bird species of China) Hume's leaf warbler (Phylloscopus humei)

Từ điển Trung-Anh

(bird species of China) Hume's leaf warbler (Phylloscopus humei)