Có 2 kết quả:

淡然 dàn rán澹然 dàn rán

1/2

dàn rán

phồn & giản thể