Có 2 kết quả:

但說無妨 dàn shuō wú fáng但说无妨 dàn shuō wú fáng

1/2

Từ điển Trung-Anh

there is no harm in saying what one thinks (idiom)

Từ điển Trung-Anh

there is no harm in saying what one thinks (idiom)