Có 2 kết quả:

当断即断 dāng duàn jí duàn當斷即斷 dāng duàn jí duàn

1/2

Từ điển Trung-Anh

not to delay making a decision when a decision is needed

Từ điển Trung-Anh

not to delay making a decision when a decision is needed