Có 2 kết quả:

当令 dāng lìng當令 dāng lìng

1/2

dāng lìng

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to be in season
(2) seasonal