Có 2 kết quả:

当世无双 dāng shì wú shuāng當世無雙 dāng shì wú shuāng

1/2

Từ điển Trung-Anh

unequalled in his time

Từ điển Trung-Anh

unequalled in his time