Có 2 kết quả:

当务之急 dāng wù zhī jí當務之急 dāng wù zhī jí

1/2

Từ điển Trung-Anh

(1) top priority job
(2) matter of vital importance

Từ điển Trung-Anh

(1) top priority job
(2) matter of vital importance