Có 2 kết quả:

党徽 dǎng huī黨徽 dǎng huī

1/2

dǎng huī

giản thể

Từ điển Trung-Anh

political party emblem

dǎng huī

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

political party emblem