Có 2 kết quả:

党籍 dǎng jí黨籍 dǎng jí

1/2

dǎng jí

giản thể

Từ điển Trung-Anh

party membership

dǎng jí

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

party membership