Có 2 kết quả:

挡泥板 dǎng ní bǎn ㄉㄤˇ ㄋㄧˊ ㄅㄢˇ擋泥板 dǎng ní bǎn ㄉㄤˇ ㄋㄧˊ ㄅㄢˇ

1/2

Từ điển Trung-Anh

mudguard

Từ điển Trung-Anh

mudguard