Có 2 kết quả:

党政机关 dǎng zhèng jī guān黨政機關 dǎng zhèng jī guān

1/2

Từ điển Trung-Anh

(Communist) Party and government organizations

Từ điển Trung-Anh

(Communist) Party and government organizations