Có 2 kết quả:

挡住 dǎng zhù擋住 dǎng zhù

1/2

dǎng zhù

giản thể

Từ điển Trung-Anh

to obstruct

dǎng zhù

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

to obstruct