Có 2 kết quả:

荡涤 dàng dí蕩滌 dàng dí

1/2

dàng dí

giản thể

Từ điển Trung-Anh

to clean up