Có 1 kết quả:

刀子嘴,豆腐心 dāo zi zuǐ , dòu fu xīn ㄉㄠ ㄗㄨㄟˇ ㄉㄡˋ ㄒㄧㄣ

1/1

Từ điển Trung-Anh

to have a sharp tongue but a soft heart (idiom)