Có 2 kết quả:

盗卖 dào mài盜賣 dào mài

1/2

dào mài

giản thể

Từ điển Trung-Anh

to steal sth and sell it

dào mài

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

to steal sth and sell it