Có 1 kết quả:

道貌岸然 dào mào àn rán

1/1

dào mào àn rán

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) sanctimonious
(2) dignified