Có 2 kết quả:

道所存者,乃师所存者 dào suǒ cún zhě , nǎi shī suǒ cún zhě道所存者,乃師所存者 dào suǒ cún zhě , nǎi shī suǒ cún zhě

1/2

Từ điển Trung-Anh

(1) If sb has grasped the truth before you, take him as your teacher (Tang dynasty essayist Han Yu 韓愈|韩愈).
(2) We should learn from one who knows the way.

Từ điển Trung-Anh

(1) If sb has grasped the truth before you, take him as your teacher (Tang dynasty essayist Han Yu 韓愈|韩愈).
(2) We should learn from one who knows the way.