Có 2 kết quả:

道謝 dào xiè道谢 dào xiè

1/2

dào xiè

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

to express thanks

dào xiè

giản thể

Từ điển Trung-Anh

to express thanks