Có 1 kết quả:

得令 dé lìng

1/1

dé lìng

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to follow your orders
(2) roger!
(3) yessir!

Một số bài thơ có sử dụng