Có 2 kết quả:

灯笼鱼 dēng lóng yú燈籠魚 dēng lóng yú

1/2

dēng lóng yú

giản thể

Từ điển Trung-Anh

lantern fish

dēng lóng yú

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

lantern fish