Có 2 kết quả:

灯台 dēng tái燈臺 dēng tái

1/2

dēng tái

giản thể

Từ điển Trung-Anh

lampstand