Có 2 kết quả:

灯芯绒 dēng xīn róng燈芯絨 dēng xīn róng

1/2

Từ điển Trung-Anh

corduroy (textiles)

Từ điển Trung-Anh

corduroy (textiles)