Có 2 kết quả:

邓亮洪 dèng liàng hóng鄧亮洪 dèng liàng hóng

1/2

Từ điển Trung-Anh

Tang Liang Hong (opposition candidate in Jan 1996 Singapore elections)

Từ điển Trung-Anh

Tang Liang Hong (opposition candidate in Jan 1996 Singapore elections)