Có 1 kết quả:

低八度 dī bā dù

1/1

dī bā dù

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

an octave lower (music)