Có 2 kết quả:

堤頂大路 dī dǐng dà lù堤顶大路 dī dǐng dà lù

1/2

Từ điển Trung-Anh

promenade

Từ điển Trung-Anh

promenade