Có 2 kết quả:

低利貸款 dī lì dài kuǎn低利贷款 dī lì dài kuǎn

1/2

Từ điển Trung-Anh

low interest loan

Từ điển Trung-Anh

low interest loan