Có 2 kết quả:

低温 dī wēn低溫 dī wēn

1/2

dī wēn

giản thể

Từ điển Trung-Anh

low temperature

dī wēn

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

low temperature