Có 1 kết quả:

的款 dí kuǎn

1/1

dí kuǎn

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

reliable funds