Có 4 kết quả:

涤纶 dí lún滌綸 dí lún絛綸 dí lún绦纶 dí lún

1/4

dí lún

giản thể

Từ điển Trung-Anh

polyester fiber

dí lún

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

polyester fiber

dí lún

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

variant of 滌綸|涤纶[di2 lun2]

dí lún

giản thể

Từ điển Trung-Anh

variant of 滌綸|涤纶[di2 lun2]