Có 4 kết quả:

涤纶 dí lún ㄉㄧˊ ㄌㄨㄣˊ滌綸 dí lún ㄉㄧˊ ㄌㄨㄣˊ絛綸 dí lún ㄉㄧˊ ㄌㄨㄣˊ绦纶 dí lún ㄉㄧˊ ㄌㄨㄣˊ

1/4

Từ điển Trung-Anh

polyester fiber

Từ điển Trung-Anh

polyester fiber

Từ điển Trung-Anh

variant of 滌綸|涤纶[di2 lun2]

Từ điển Trung-Anh

variant of 滌綸|涤纶[di2 lun2]