Có 2 kết quả:

底栖有孔虫 dǐ qī yǒu kǒng chóng ㄉㄧˇ ㄑㄧ ㄧㄡˇ ㄎㄨㄥˇ ㄔㄨㄥˊ底棲有孔蟲 dǐ qī yǒu kǒng chóng ㄉㄧˇ ㄑㄧ ㄧㄡˇ ㄎㄨㄥˇ ㄔㄨㄥˊ

1/2

Từ điển Trung-Anh

benthic foraminifera

Từ điển Trung-Anh

benthic foraminifera