Có 1 kết quả:

抵足而眠 dǐ zú ér mián

1/1

dǐ zú ér mián

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

lit. to live and sleep together (idiom); fig. a close friendship