Có 2 kết quả:

地层 dì céng地層 dì céng

1/2

dì céng

giản thể

Từ điển Trung-Anh

stratum (geology)

dì céng

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

stratum (geology)